Voor STOER en gemeente Oude IJsselstreek staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van interactieve diensten en bezoeken aan de website centraal.

Tussen STOER en gemeente Oude IJsselstreek zit een onderscheid welke taken zij uitvoeren.

STOER voert de taken uit die te maken hebben met de Doelmatigheid. Het gaat hier bijvoorbeeld om ondersteuning om u bijvoorbeeld een vaste baan of bezigheid te vinden.

Oude IJsselstreek controleert en voorziet in de Participatie uitkering (en andere vormen van uitkering). Om deze te mogen uitgeven, is controle van de Rechtmatigheid van belang. Heeft u recht op inkomensondersteuning?

Persoonsgegevens die STOER verwerkt

STOER verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten van STOER of omdat u een relatie heeft met STOER. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Email adres
 • Financiële gegevens (voor ondersteuning)
 • Werksituatie gerelateerde gegevens

Persoonsgegevens die gemeente Oude IJsselstreek verwerkt

Gemeente Oude IJsselstreek verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan de gemeente verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Email adres
 • Medische gegevens (vanuit het sociaal domein)
 • Financiële gegevens (voor ondersteuning en belastingen)
 • Strafrechtelijke gegevens (indien van toepassing, verwerkt door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren, de BOA’s)

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van een nieuwsbrief
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om iets bij u af te leveren
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag

Soms worden bijzondere persoonsgegevens van u gebruikt. Denk hierbij aan gegevens over uw gezondheid of strafrechtelijke gegevens. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

STOER & Oude IJsselstreek verwerken persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak.

Bewaartermijn

STOER hanteert de kaders zoals gesteld door Gemeente Oude IJsselstreek, en zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor wordt per doel de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd, conform de geldende archiefwetgeving.

Delen met derden

STOER verstrekt, behoudens Gemeente Oude IJsselstreek en de daaraan gelieerde partijen, uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. STOER blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen waar het gaat om doelmatigheid, gemeente Oude IJsselstreek blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die de rechtmatigheid betreffen.

Beveiliging

STOER hanteert de kaders zoals gesteld door Gemeente Oude IJsselstreek en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, opgenomen in het informatieveiligheidsbeleid van gemeente Oude IJsselstreek.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij STOER of bij gemeente Oude IJsselstreek om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

STOER gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die STOER gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website verder geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@oude-ijsselstreek.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met de gemeente uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Geregistreerd: Anne-Marie Nas
Email: a.nas@doetinchem.nl
Telefoonnummer: 0314-377377

Gepubliceerd: 26-03-2015
Laatst bijgewerkt: 12-07-2019

Naar boven