Over STOER

STOER is per 1 januari 2021 opgericht door de gemeente Oude IJsselstreek. Bij STOER zijn verschillende mensen werkzaam. Zij zijn er voor u. 

Stoer voert de Participatiewet uit in de gemeente Oude IJsselstreek. Dat betekent dat STOER u kan helpen met uw uitkering en het vinden van werk. STOER luistert vooral naar u. Kijkt samen met u wat er nodig is om ervoor te zorgen dat u mee kunt blijven doen. Ook organiseert STOER activiteiten en ontmoetingen tussen inwoners en werkgevers.

STOER Is er vooral omdat iedereen in de gemeente Oude IJsselstreek een waardevol bestaan verdient. De missie van STOER: een gemeente Oude IJsselstreek, waarin meedoen voor iedereen vanzelfsprekend is. STOER neemt per 1 januari 2021 veel van de taken over van Laborijn.

STOER is ontstaan omdat de gemeente Oude IJsselstreek vindt dat iedereen mee mag doen, liefst via een betaalde baan. STOER zoekt daarvoor naar mogelijkheden, bij voorkeur samen met werkgevers.

Woont u in de gemeente Oude IJsselstreek? Dan gaat u naar STOER als u inkomensondersteuning nodig hebt. STOER helpt u niet alleen met het krijgen van een uitkering. Een loopbaanbegeleider helpt u verder en kijkt samen met u naar uw kansen en mogelijkheden.

Samenwerking

Wilt u graag kennismaken en/of een mogelijke samenwerking bespreken? Dan maken wij graag een afspraak met u. U kunt ons bellen, een e-mail sturen of langskomen op ons kantoor in de DRU in Ulft. Bekijk alle contactgegevens.

De samenwerking tussen STOER en maatschappelijke partners kan heel breed zijn. Alles is erop gericht dat inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek de best mogelijke begeleiding krijgen, gericht op meedoen. Als uw organisatie STOER daarbij kan helpen – of andersom – dan komt STOER graag met u in contact.

Inkomensondersteuning

Dat kan een begeleider van STOER samen met u onderzoeken. Hij of zij bekijkt samen met u uw inkomenssituatie. Daarbij let hij of zij ook op of u wel alle toeslagen ontvangt waar u recht op hebt.

Een begeleider van STOER bekijkt graag samen met u uw financiële situatie. Bijvoorbeeld omdat u schulden hebt die ertoe leiden dat u niet rond kunt komen. STOER zoekt samen met u naar een oplossing. Als dat nodig is betrekt uw begeleider daar de juiste instanties bij. Zo kunt u met de nodige hulp werken aan een oplossing.

Het is mogelijk dat u als zelfstandig ondernemer flink terugvalt in uw inkomen door de coronacrisis. Een begeleider van STOER bekijkt samen met u de inkomenssituatie in uw huishouden. Als daar aanleiding toe is kunt u aanspraak maken op de TOZO regeling. Deze voorziet in aanvulling van uw inkomen tot het sociaal minimum. Maak gerust een afspraak. STOER helpt u graag verder.

Als u met uw onderneming in zwaar weer zit, maar deze wel levensvatbaar is, kan de gemeente u mogelijk helpen. Via de Bbz regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) kunt u dan een doorstart maken. Meer informatie over de Bbz regeling.

De Rijksoverheid geeft op haar website uitleg over alles wat bij de TOZO regeling hoort. Natuurlijk helpt STOER u ook graag persoonlijk verder. Een begeleider van STOER beantwoordt dan al uw vragen.

De Rijksoverheid legt op haar website alles uit rondom de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Natuurlijk helpt een begeleider van STOER u met plezier persoonlijk verder. Maak gerust een afspraak om uw vragen te stellen. Samen bekijkt u wat mogelijk is.

Het onderzoek naar en het vaststellen van het recht op regelingen rondom inkomensondersteuning is op grond van de Participatiewet voorbehouden aan de gemeente. Zodra uw recht op inkomensondersteuning is vastgesteld, volgt een beschikking vanuit de gemeente. Zij zorgt ook voor maandelijkse uitbetaling.

STOER is er om u te begeleiden in het proces en met u vérder te kijken naar uw situatie als de uitkering geregeld is.

TOZO is een gemeentelijke regeling. Mogelijk kunt u ook op een andere manier ondersteuning krijgen van de Rijksoverheid. Tijdens de corona crisis zijn tal van regelingen in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen op verschillende manieren. Mogelijk komt u als zelfstandige voor een van deze steunmaatregelen in aanmerking. Overzicht steunmaatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Hiervoor kunt u terecht bij het GIP (Grensinfopunt). Meer informatie over het GIP vindt u op de website van de Rijksoverheid.

U ontvangt uw inkomen op de laatste werkdag van een maand. Het kan soms 1 of 2 dagen langer duren. Heeft u vragen, bel of mail ons gerust.

 

Voor 2021 zijn dit de volgende data:

 • 26 februari
 • 31 maart
 • 30 april
 • 31 mei
 • 30 juni
 • 30 juli
 • 31 augustus
 • 30 september
 • 29 oktober
 • 30 november
 • 31 december

 

Werkgevers helpdesk

Het is belangrijk om te weten dat werkgevers die een inwoner, met voorheen een grote afstand tot de arbeidsmarkt, in dienst namen vaak erg blij zijn met die werknemer. Ook mensen die, door welke omstandigheden dan ook, voor langere tijd niet hebben gewerkt, hebben hun talenten en hun dromen. Zij kunnen veel betekenen voor uw bedrijf.

 

De eventuele risico's zijn heel goed te overzien en zonder meer beheersbaar. STOER is er niet alleen voor inwoners, maar zeker ook voor werkgevers zoals u. Stoer laat u niet in de steek als het even tegenzit met de geplaatste medewerker. Wilt u meer weten? Een begeleider van STOER praat u graag persoonlijk bij.

Het is geweldig als u iedereen in onze gemeente gelijke kansen gunt. In principe neemt u iemand in dienst, zoals u dat normaal gesproken ook zou doen. Dat betekent dat u de loonkosten draagt. Logisch, want u krijgt er een arbeidskracht bij. STOER ondersteunt u en uw medewerker waar nodig. De mate van ondersteuning is afhankelijk van de situatie van uw nieuwe medewerker. Als hij of zij binnen uw bedrijf een passende functie heeft gevonden, bekijken wij wat er nodig is om de werkprestaties van uw medewerker naar een regulier niveau te brengen.

 

Bij STOER beschikken wij over verschillende mogelijkheden om u te compenseren in een eerste periode. Zo is er natuurlijk begeleiding mogelijk voor uw medewerker, maar ook voor u als werkgever. Als er scholing nodig is, dan kunnen wij dat faciliteren. Een financiële compensatie is gedurende een bepaalde periode ook niet uitgesloten. U heeft in ieder geval geen wervingskosten.

 

Het uiteindelijke financiële plaatje is afhankelijk van veel variabelen. De vorm en duur van het arbeidscontract is bijvoorbeeld bepalend. Onze loopbaanbegeleiders maken de investering graag inzichtelijk. Zij kijken samen met u en uw nieuwe medewerker naar een oplossing die voor alle betrokkenen goed werkt.

Als u via STOER een medewerker een functie aanbiedt die past bij zijn of haar ontwikkelpotentieel, dan zijn wij bereid om de kosten van die ontwikkeling (deels) te compenseren.

 

Om een prestatieniveau te bereiken dat past bij de functie waarvoor u de medewerker aanstelt, is het bijvoorbeeld mogelijk om compensatie te ontvangen voor scholing of training. Ook is er loonkostensubsidie en natuurlijk jobcoaching. De mate van ondersteuning die wij aanbieden is afhankelijk van de situatie bij de start van het dienstverband.

 

Met alle betrokkenen maken wij een vergelijk van wat medewerker kan en wat werkgever vraagt. Het verschil daartussen compenseren wij op basis van individueel maatwerk, in de vorm van een investeringsbudget.

 

Wij blijven na de start standaard een halfjaar aanspreekbaar en zorgen voor ondersteuning van de ontwikkeling van uw medewerker. In voorkomende gevallen kan deze ondersteuning langer duren.

Een medewerker aantrekken die al wat langer aan de zijlijn staat, vraagt vooral uw intrinsieke motivatie om iedere mens gelijke kansen te gunnen. Maar ook empathie, soms wat geduld en het vermogen om wat verder vooruit te kijken, dragen actief bij aan een succesvolle plaatsing.

 

In de opstartfase zijn er altijd wel wat uitdagingen. Het is belangrijk dat u daar voorbij kunt kijken. Een arbeidshandicap, vroegtijdig schoolverlaten, een langdurige periode van werkloos zijn, een vluchtelingenstatus en taalbarrière, enzovoort: zaken waar onze inwoners mee te maken hebben (gehad), maar waar in veel gevallen een passende oplossing voor is.

 

Het is een veelgehoorde misvatting dat een persoon die langer aan de zijlijn stond ineens compleet anders functioneert, dan mensen die u al in dienst hebt. Ook met die mensen neemt u hobbels, ervaart en overwint u uitdagingen. Zo groeit u samen toe naar een succesvolle arbeidsrelatie.

 

Als u een medewerker via STOER betrekt, weet u tot op behoorlijke hoogte waar u als werkgever aan toe bent. Aan het oplossen van problemen en uitdagingen hebben wij vaak al met de inwoner gewerkt, met het oog op een overzichtelijke en kansrijke startsituatie.

Onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar een duurzame plaatsing bij uw organisatie. Maar als het aanbieden van een arbeidscontract niet past bij uw behoeften als werkgever, dan kunnen wij ook mensen op basis van detachering of als uitzendkracht bij u plaatsen.

 

Deze samenwerkingsvorm heeft in het verleden al vaker geleid tot situaties, waarin uiteindelijk alsnog een reguliere arbeidsrelatie werd bereikt. De werkgeverslasten die horen bij detacheren en uitzenden zijn altijd hoger, dan wanneer u een arbeidscontract aanbiedt. Een eventuele loonkostensubsidie kan wél verrekend worden.

 

Wij detacheren zelf of werken samen met uw huisdetacheerder. Wij kunnen ook uitzendkrachten aanbieden, eventueel in overleg met uw uitzendbureau.

In principe, tenzij er sprake is van detacheren of uitzenden, sluit u zelf een arbeidscontract af met uw nieuwe medewerker. STOER faciliteert, u bent de werkgever. Dat betekent dat u ook zelf de contractduur kan bepalen.

 

Bij STOER beschikken wij over verschillende mogelijkheden om u te compenseren in een eerste periode. Zo is er natuurlijk begeleiding mogelijk voor uw medewerker, maar ook voor u als werkgever. Als er scholing nodig is, dan kunnen wij dat faciliteren. Een financiële compensatie is gedurende een bepaalde periode ook niet uitgesloten.

 

Het uiteindelijke financiële plaatje is afhankelijk van veel variabelen. De vorm en duur van het arbeidscontract is bijvoorbeeld bepalend. Onze loopbaanbegeleiders maken het graag inzichtelijk en kijken samen met u en uw nieuwe medewerker naar een oplossing die voor alle betrokkenen goed werkt.

In principe begeleiden wij uw medewerker gedurende een periode van 6 maanden. Dat wil niet altijd zeggen dat onze loopbaanbegeleider daarna geheel van het toneel verdwijnt.

 

Op een bepaald moment schalen wij de begeleiding in overleg af om te bekijken of de situatie zichzelf kan onderhouden. We blijven in die periode altijd aanspreekbaar om te doen wat er nodig is.

 

Ons doel is om de arbeidsrelatie tussen u en uw medewerker zoveel mogelijk naar een normaal, gemiddeld niveau te tillen.

Het is natuurlijk spijtig als blijkt dat u of uw organisatie en de medewerker toch niet bij elkaar passen. Hoe u tot een eventueel einde van de samenwerking komt, is afhankelijk van de gekozen contractvorm. Is er sprake van detachering of uitzenden, dan kunt u de samenwerking op ieder moment stopzetten, met in achtneming van de overeengekomen afspraken.

 

In ieder ander geval, waarbij er dus sprake is van een regulier arbeidscontract, gelden de wettelijke regels, zoals deze gelden voor alle reguliere arbeidscontracten in uw organisatie.

Als u iemand in dienst neemt, bent u zelf risicodrager voor verzuim. De verantwoordelijkheid vanuit de wet poortwachter ligt bij u als werkgever. Er is een uitzondering mogelijk.

 

Heeft uw medewerker namelijk een vastgestelde arbeidshandicap, dan is er de zogenaamde No Risk Polis. Deze dekt de risico’s van verzuim voor u als werkgever af.

 

In principe zijn mensen die via STOER bij u komen werken niet vatbaarder voor verzuim dan andere mensen die u in dienst hebt. Goede begeleiding door onze loopbaanbegeleiders helpt daarnaast extra bij het voorkomen van verzuim.

Als u een tekort aan arbeidskrachten ervaart: pel het werk dat mensen in uw organisatie doen – qua niveau – eens af: moeten uw reguliere medewerkers alles zelf doen; of kan iemand anders een eenvoudiger deel van het werk gemakkelijk overnemen? Zie daar de mogelijkheden. Zo zet je mensen in hun kracht en is het werk aan het einde van de dag gedaan.

 

Via het WSPA zijn kandidaten beschikbaar die er (vrijwel) direct klaar voor zijn om de mouwen op te stropen. Ook is het mogelijk dat u een kandidaat via STOER betrekt. Dan is er vaak eerst wat extra begeleiding nodig. Wij zorgen daarvoor en faciliteren verder wat nodig is. Bijvoorbeeld scholing en/of een aanpassing van de werkplek.

 

Alles wat wij bij STOER doen, is erop gericht om samen met u en uw medewerker toe te werken naar een succesvolle, duurzame arbeidsrelatie. Een win-win situatie dus.

Wat mooi dat u als werkgever overweegt om iedereen in onze gemeente gelijke kansen te gunnen op de arbeidsmarkt. Wij willen graag benadrukken dat u er in de gemeente Oude IJsselstreek nooit alleen voor staat.

 

Als u dat wenst, is het mogelijk om als werkgever of als HR-functionaris gecoacht of getraind te worden. Op deze manier leert u hoe u al het goede van sociaal werkgeverschap een vaste plek geeft in uw organisatie. Ook werken wij aan de samenstelling van een groep van collega-werkgevers die hun ervaringen rondom sociaal werkgeverschap met u kunnen delen.

 

Maak eens een afspraak met een accountmanager van STOER. Op die manier kunt u al uw vragen stellen en krijgt u inzicht in de weg die u als werkgever aflegt om te komen tot een succesvolle implementatie.

Naar boven